Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2024

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

Bereznevych V. O.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Kirin R. S.

Kopeltsiv-Levytska E. D.

CIVIL LAW AND PROCEDURE; FAMILY LAW

Karpenko R. V.

COMMERCIAL LAW, COMMERCIAL PROCEDURAL LAW

Ivanchenko E. P.

Kurepina O. Yu.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW

Mashchenko O. V.

Shovkun Yu. I.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Logvinsky G. V.

Puhach S. I.

Ryabchynskyi D. А.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC ANALYSIS

Abakumovа O. Yu.

INTERNATIONAL LAW

Pylypenko V. P.

CURRENT PROBLEMS OF LEGAL SCIENCE

R. V. Nehara, Yu. S. Danylenko-Nehara

O. V. Lakhova, V. V. Myronova

D. Kolodchyn

T. V. Korniakova

Yu. V. Mekh, V.R. Kostenko, D.V. Tytarenko

K. Manuilova

L. M. Kornuta

O. Agapova

T. P. Minka

I. V. Nevar

A. Yu. Kozhevnykov

S. Yu. Lutsenko

M. V. Odukha

V. S. Moskvych