Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2022

Title page

Contents

LABOR LAW; RIGHT OF SOCIAL PROTECTION

Bryiovska I. B.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW

Boiko O. V.

Kniazieva Yu. A.

Makarchuk V. V.

Nogas N. І.

Parkheta V. I.

Plokhuta Ye. P.

Poliakov O. V.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Kaminsky P. V.

Makarenkov O. L.

Morhun N. S., Siedakova V. V., Bondar S. V.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC ANALYSIS

Kovalova O. V.

Fedorko D. Ye.

INTERNATIONAL LAW

Filatov V. V.

CURRENT ISSUES OF LEGAL SCIENCE

Zavydniak A. V.

Shcherbaniuk O.V., Tkachenko Ye.V.

Ivantsiv M. R.

Sara O. V.

Buha V. V.

Voloshanivska T. V.

Kozhevnykov A. Yu.

О. О. Yalovyi

Lutsenko S. Yu.

Hryhorchuk A. S.

Danyliuk O. V.

Maliutin E. V.

Mykhno R. I.