Archive

2024 1          
2023 1 2 3 4 4-2  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2022

Title page

Contents

COMMERCIAL LAW, COMMERCIAL PROCEDURAL LAW

Kryshtak I. V.

EMPLOYMENT LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Babkina A. Yu.

Voitsyshena O.V.

Dmytrenko D. O.

Polozhyshnyk V. O.

Chernysh A. R.

Shapovalova K. H.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Bolgar O. V.

Parkheta V. I.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Boboshko O. М.

Serazhym I. R.

INTERNATIONAL LAW

Grygorov O. М.

Filatov V. V.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Nurullaiev Ilkin Sadahat oglu

М. О. Kutsenko

Т. R. Kutsenko

Maslova Ya. I.

Shapovalova D. R.

Alenin U. P., Smoljar I. E.

Dragomeretskyi M. M.

Drozd O. Yu.

Davydova I. V., Tokareva V. O.

Kuzmenko O. V., Chorna V. G.

Omelchenko A. V.

Makoda V. E.

Vitvitskyi S. S., Tkachenko R. O.

Polyansky E. Yu., Boychenko V. P.

Martynenko D. S.

Chanysheva A. R., Kivalova T. S.

Kozlova Yu. S.

Lytvyniuk I. M.

Troyanovsky O. V.