Archive

2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4 4-2  
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1 Part 2, 2020

Title page

Contents

LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Vasylchuk K. S., Maliuha L. Yu.

Duma О. О.

Kaida N. Ya.

Kaylo I. Yu.

Kuzmenko V. V.

Lomey D. V.

Rybak N. V.

Tykhoniuk O. V.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Beklemishcheva Yu. M.

Hradetskyi A. V.

Kapustin А. B.

Kolos S. S.

Mykolenko O. M.

Popovych O. V., Tomash L. V.

Rekunenko T. O.

Fedchun N. О.

Khriapinskyi P. V., Svitlychnyi O. O.

Chugunikov I. I.

CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC SCIENCE; LEGAL EXPERTISE

Ikaiev A. R.

Iliushonok O. Yu.

Kantsir V. S., Koval M. M.

Komisarchuk R. V.

Poliak U. Yu.

Topchii V. V., Kyrbatova I. S.

Shpytko O. V.

Shumeiko D. O.

JUDICIARY; PROSECUTION AND ADVOCACY

Riemieskova Yu. А., Ponomarenko S. O.

INTERNATIONAL LAW

Pashkovska L. I.

PHILOSOPHY OF LAW

Huralenko N. А.

Matiienko T. V.

REVIEWS

P.S. Pokatayev